Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

Czas pracyAutor w niniejszym materiale przedstawia zagadnienia dotyczące czasu pracy w budownictwie w oparciu o najnowsze zmiany oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

 

 


Źródła prawa pracy o czasie pracy.

Zgodnie z artkułem 9 Kodeksu pracy, dalej: kp[i] przez przepisy prawa pracy należy rozumieć:

 • przepisy Kodeksu pracy,
 • przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,
 • postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

W zakresie przepisów o czasie pracy, oprócz regulacji kodeksowych, istotną rolę będą mieć postanowieni regulaminu pracy. Przepisy regulaminu powinny precyzować prawa i obowiązki stron stosunku pracy zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących, np. jednoznacznie określać okres rozliczeniowy czasu pracy, sposób potwierdzenia przybycia i obecności w pracy, procedurę zatrudnienia w godzinach nadliczbowych, itp. Pewne regulacje odnoszące się do czasu pracy mogą również zostać zawarte w samej umowie o pracę. Najczęściej zapisy w umowach dotyczą systemu czasu pracy, w jakim pracownik zostaje zatrudniony.

Należy przy tym podkreślić, że przepisy kodeksowe wymagają w pewnych przypadkach uregulowania systemu czasu pracy w umowie. Dzieje się tak np. przy zatrudnieniu w systemie czasu pracy tzw. weekendowym. Z kolei możliwość zatrudnienia w systemie przerywanego czasu pracy musi być przewidziana w układzie zbiorowym pracy.

 

Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.

Rozpatrując zagadnienia czasu pracy należy rozpocząć od podstawowych pojęć:

 • Czasem pracy - jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 • Gotowość do pracy - czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, który jest wliczany do czasu pracy.
 • Przestój - wstrzymanie toku pracy w skutek nieprzewidzianych zakłóceń technicznych, organizacyjnych lub innych.
 • Dyżur - pozostawanie do dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy (w pewnych sytuacjach wliczany do czasu pracy).
 • Podróż służbowa - wykonywanie na polecenie pracodawcy czynności związanych z pracą, dokonywanych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.
 • System czasu pracy - przyjęty przez pracodawcę organizacyjny sposób świadczenia pracy przez pracowników.
 • Wymiar czasu pracy - długość okresu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy.
 • Rozkład czasu pracy - rozłożenie danego wymiaru czasu pracy w poszczególnych dniach i tygodniach pracy, a więc godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • Normy czasu pracy - maksymalny wymiar czasu pracy w poszczególnych dniach tygodniach.
 • Okres rozliczeniowy - przyjęty przez pracodawcę okres, w którym dokonane zostanie rozliczenie czasu pracy.
 • Doba pracownicza - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • Tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
 • Praca zmianowa - należy przez to rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni,
 • Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy - należy przez to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.

 

Systemy czasu pracy w budownictwie.

Pracownicy w budownictwie mogą wykonywać pracę w następujących systemach czasu pracy:

 • podstawowy,
 • równoważny,
 • zadaniowy,
 • przerywany,
 • skrócony,
 • "weekendowy".

 

Sposób wyliczenia wymiaru czasu pracy.

Obowiązujący w kp wymiar czasu pracy wyznaczamy w następujący sposób:

 • Mnożymy 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 • Dodajemy do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
 • Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin

 

Przykład: Jeżeli pracodawca przyjął 3 miesięczne okresy rozliczenia czasu pracy: styczeń - marzec., kwiecień - czerwiec, lipiec - wrzesień, październik - grudzień to na przykład okres rozliczeniowy styczeń 2014 r. - marzec 2014 r. rozliczamy następująco:

- 12 pełnym tygodni razy 40 godzin (suma - 480),

- 8 godzin razy 4 dni (suma 32), pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, razem 480 plus 32 suma 512 godzin.

W związku z tym, ze tym okresie występują 2 święta - 1 i 6 stycznia - odejmujemy łącznie  16 godzin, zatem wymiar  czasu pracy wyniesie  - 496 godzin.

Ustalony w powyższy sposób wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeżeli więc w naszym przykładzie pracownik w okresie rozliczeniowym styczeń 2014 r. - marzec 2014 r. przebywał na zwolnieniu w dniach 10-16.02.2014 r. - a zgodnie z harmonogramem miał pracować w dniach 10-14 po 8 godzin (suma 40 godzin), to łącznych    wymiar  czasu pracy wyniesie  - 456 godzin, 496 - 40 suma 456 godzin.

 

Tzw. "podstawowy system czasu pracy".

W systemie tym czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Maksymalny tygodniowy czas pracy pracownika nie może przekraczać 48 godzin.

 

Równoważny system czasu pracy.

W systemie tym dopuszczalne jest wydłużenie normy dobowej do 12 godzin pod warunkiem, że przedłużony wymiar czasy pracy zostanie zrekompensowany krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Może być stosowany jeżeli jest to uzasadnione obowiązującym u pracodawcy rodzajem pracy lub jej organizacją.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

W 1977 roku Chicago, jako pierwsza większa metropolia, miało możliwość zlokalizowania miejsca, z którego dzwoni osoba zgłaszająca. Technologia ?udoskonalonego 911? umożliwia zlokalizowanie osoby dzwoniącej i na podstawie informacji pochodzących od dostawcy usług telefonicznych wyświetlenie danych na ekranie komputera u dyspozytora. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie nawet bardzo szczegółowych informacji (np. o numerze wewnętrznym w biurze); pomaga to służbom pracującym w terenie zlokalizować dzwoniąca osobę. Taki system jest dzisiaj rozpowszechniony w wielu miejskich i podmiejskich obszarach.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt