Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

Czas pracyAutor w niniejszym materiale przedstawia zagadnienia dotyczące czasu pracy w budownictwie w oparciu o najnowsze zmiany oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

 

 


Źródła prawa pracy o czasie pracy.

Zgodnie z artkułem 9 Kodeksu pracy, dalej: kp[i] przez przepisy prawa pracy należy rozumieć:

 • przepisy Kodeksu pracy,
 • przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,
 • postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

W zakresie przepisów o czasie pracy, oprócz regulacji kodeksowych, istotną rolę będą mieć postanowieni regulaminu pracy. Przepisy regulaminu powinny precyzować prawa i obowiązki stron stosunku pracy zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących, np. jednoznacznie określać okres rozliczeniowy czasu pracy, sposób potwierdzenia przybycia i obecności w pracy, procedurę zatrudnienia w godzinach nadliczbowych, itp. Pewne regulacje odnoszące się do czasu pracy mogą również zostać zawarte w samej umowie o pracę. Najczęściej zapisy w umowach dotyczą systemu czasu pracy, w jakim pracownik zostaje zatrudniony.

Należy przy tym podkreślić, że przepisy kodeksowe wymagają w pewnych przypadkach uregulowania systemu czasu pracy w umowie. Dzieje się tak np. przy zatrudnieniu w systemie czasu pracy tzw. weekendowym. Z kolei możliwość zatrudnienia w systemie przerywanego czasu pracy musi być przewidziana w układzie zbiorowym pracy.

 

Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.

Rozpatrując zagadnienia czasu pracy należy rozpocząć od podstawowych pojęć:

 • Czasem pracy - jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 • Gotowość do pracy - czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, który jest wliczany do czasu pracy.
 • Przestój - wstrzymanie toku pracy w skutek nieprzewidzianych zakłóceń technicznych, organizacyjnych lub innych.
 • Dyżur - pozostawanie do dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy (w pewnych sytuacjach wliczany do czasu pracy).
 • Podróż służbowa - wykonywanie na polecenie pracodawcy czynności związanych z pracą, dokonywanych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.
 • System czasu pracy - przyjęty przez pracodawcę organizacyjny sposób świadczenia pracy przez pracowników.
 • Wymiar czasu pracy - długość okresu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy.
 • Rozkład czasu pracy - rozłożenie danego wymiaru czasu pracy w poszczególnych dniach i tygodniach pracy, a więc godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • Normy czasu pracy - maksymalny wymiar czasu pracy w poszczególnych dniach tygodniach.
 • Okres rozliczeniowy - przyjęty przez pracodawcę okres, w którym dokonane zostanie rozliczenie czasu pracy.
 • Doba pracownicza - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • Tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
 • Praca zmianowa - należy przez to rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni,
 • Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy - należy przez to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.

 

Systemy czasu pracy w budownictwie.

Pracownicy w budownictwie mogą wykonywać pracę w następujących systemach czasu pracy:

 • podstawowy,
 • równoważny,
 • zadaniowy,
 • przerywany,
 • skrócony,
 • "weekendowy".

 

Sposób wyliczenia wymiaru czasu pracy.

Obowiązujący w kp wymiar czasu pracy wyznaczamy w następujący sposób:

 • Mnożymy 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 • Dodajemy do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
 • Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin

 

Przykład: Jeżeli pracodawca przyjął 3 miesięczne okresy rozliczenia czasu pracy: styczeń - marzec., kwiecień - czerwiec, lipiec - wrzesień, październik - grudzień to na przykład okres rozliczeniowy styczeń 2014 r. - marzec 2014 r. rozliczamy następująco:

- 12 pełnym tygodni razy 40 godzin (suma - 480),

- 8 godzin razy 4 dni (suma 32), pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, razem 480 plus 32 suma 512 godzin.

W związku z tym, ze tym okresie występują 2 święta - 1 i 6 stycznia - odejmujemy łącznie  16 godzin, zatem wymiar  czasu pracy wyniesie  - 496 godzin.

Ustalony w powyższy sposób wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeżeli więc w naszym przykładzie pracownik w okresie rozliczeniowym styczeń 2014 r. - marzec 2014 r. przebywał na zwolnieniu w dniach 10-16.02.2014 r. - a zgodnie z harmonogramem miał pracować w dniach 10-14 po 8 godzin (suma 40 godzin), to łącznych    wymiar  czasu pracy wyniesie  - 456 godzin, 496 - 40 suma 456 godzin.

 

Tzw. "podstawowy system czasu pracy".

W systemie tym czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Maksymalny tygodniowy czas pracy pracownika nie może przekraczać 48 godzin.

 

Równoważny system czasu pracy.

W systemie tym dopuszczalne jest wydłużenie normy dobowej do 12 godzin pod warunkiem, że przedłużony wymiar czasy pracy zostanie zrekompensowany krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Może być stosowany jeżeli jest to uzasadnione obowiązującym u pracodawcy rodzajem pracy lub jej organizacją.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Aspiryna przyjmowana w niewielkiej dawce zapobiega rakowi i zmniejsza ryzyko przerzutów - informuje pismo The Lancet". Trzy nowe badania po raz kolejny wskazują na przeciwnowotworowe działanie aspiryny. Wbrew wcześniejszym analizom, które wskazywały na ochronne działanie aspiryny dopiero po 10 latach jej przyjmowania, prof. Peter Rothwell z Oxford University (W. Brytania) wykazał, że taki efekt może wystąpić już po trzech lub pięciu latach. Tak wynika z analizy 51 badań obejmujących ponad 77 000 pacjentów. Co więcej, wydaje się, że aspiryna zapobiega przerzutom nowotworów.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt