Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Wymagania dla pomieszczeń i stanowisk administracyjno - biurowych.

Wymagania dla pomieszczeń i stanowisk administracyjno - biurowych.

 
Spis treści
Wymagania dla pomieszczeń i stanowisk administracyjno - biurowych.
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Wymagania dla pomieszczeń biurowychObowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Za bezpieczną uznaje się taką pracę, której wykonywanie nie spowoduje zagrożenia zdrowia lub życia pracownika lub innej osoby. Z kolei praca higieniczna to praca pozbawiona wpływu negatywnych czynników na zdrowie pracownika.

Przepisami zobowiązującymi do organizowania bezpiecznej pracy w obiektach, w tym w pomieszczeniach, jest ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W odniesieniu do budynków i pomieszczeń pracy kodeks pracy stwierdza, że muszą one odpowiadać wymaganiom w zakresie bhp. Aby spełnić wymagania w zakresie warunków pracy, należy projektować i budować obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami bhp. Do podstawowych przepisów, które należy uwzględnić przy projektowaniu obiektów budowlanych lub przebudowywanych, należy zaliczyć:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych.
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,  procesów pracy oraz  pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Adresatem obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bhp w obiektach budowlanych i znajdujących się w nich pomieszczeniach w świetle przepisów kodeksu pracy jest pracodawca. Ustawodawca w art. 213 czyni również pracodawcę odpowiedzialnym za stan warunków pracy w obiektach budowanych lub przebudowywanych, zobowiązując go, aby obiekty te były wykonywane na podstawie projektów uwzględniających wymagania bhp. Użyty w przepisie zwrot "uwzględniających wymagania" oznacza, że obiekty i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy muszą odpowiadać nie tylko obowiązującym przepisom i normom, ale również zasadom bhp. Projekt musi dodatkowo uzyskać pozytywną opinię uprawnionych rzeczoznawców do spraw bhp.

Wymienione obowiązki i ewentualna odpowiedzialność nie kolidują z przepisami prawa budowlanego, gdzie ustawodawca w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane określa, że obiekt budowlany należy projektować, budować zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający m.in. bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska. Ciężar obowiązków i odpowiedzialności - jak już było powiedziane - za realizację obiektów budowlanych, gdzie będą zatrudnieni pracownicy, w świetle przepisów kodeksu pracy ponosi pracodawca.

W zakresie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i pomieszczenia pracy, konieczna jest ścisła synchronizacja nie tylko z prawem budowlanym, ale również z innymi przepisami. Budynki i pomieszczenia mają zapewniać niezbędne warunki zdrowotne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Stąd projekt powinien posiadać opinię nie tylko pod względem zgodności z wymogami bhp, ale również zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Treść art. 214 kodeksu pracy stanowi uzupełnienie regulacji wynikających z art. 213. Ustawodawca skupia się tu głównie na obowiązkach pracodawcy dotyczących pomieszczeń pracy, które powinny być odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Definicję pomieszczenia pracy, jak również pomieszczenia stałej i czasowej pracy zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe regulacje dotyczące między innymi wymaganych pomieszczeń pracy określono w § 14-24 tego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 prawa budowlanego, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Należy zwrócić uwagę, że przepisy kodeksu pracy w pewnym sensie zharmonizowane są z przepisami prawa budowlanego, zgodnie bowiem z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, a art. 64 zobowiązuje do prowadzenia dla każdego budynku "książki obiektu budowlanego". Książka ta stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Budynki, w których zorganizowano pomieszczenia pracy biurowej powinny być utrzymywane w sposób spełniający wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz muszą zapewniać odpowiednie warunki użytkowe i uwzględniać potrze by osób niepełnosprawnych.
W czasie ich użytkowania właściciel lub zarządca zobowiązany jest poddawać je kontroli okresowej: co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, instalacji narażonych na wpływy atmosferyczne, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Poprzez "pomieszczenie pracy" - rozumie się pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

  • łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
  • mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

"Pomieszczeniu stałej pracy", to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. "Pomieszczeniu czasowej pracy" - to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin. 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Aspiryna przyjmowana w niewielkiej dawce zapobiega rakowi i zmniejsza ryzyko przerzutów - informuje pismo The Lancet". Trzy nowe badania po raz kolejny wskazują na przeciwnowotworowe działanie aspiryny. Wbrew wcześniejszym analizom, które wskazywały na ochronne działanie aspiryny dopiero po 10 latach jej przyjmowania, prof. Peter Rothwell z Oxford University (W. Brytania) wykazał, że taki efekt może wystąpić już po trzech lub pięciu latach. Tak wynika z analizy 51 badań obejmujących ponad 77 000 pacjentów. Co więcej, wydaje się, że aspiryna zapobiega przerzutom nowotworów.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt